INFOGRAPHIC: CÁCH PHÂN LOẠI NHỰA

*Vui lòng kiểm tra biểu tượng loại nhựa trên mỗi sản phẩm khi sử dụng vì sự an toàn và bảo vệ môi sinh

* Nơi có thể nhìn thấy biểu tượng tam giác có chứa số (nhằm chỉ loại nhựa) thường nằm ở mặt dưới của sản phẩm nhựa. 

* Nguồn tư liệu:

       Bài viết “Bảy loại nhựa”, trường Đại học Mở – Liên hiệp Anh,

       Bài viết “Bảy loại nhựa bạn cần biết”, công ty Waste4change – Indonesia,

       Bài viết “Phân biệt nhựa tốt, xấu và cách tái sử dụng an toàn”, công ty Hộp Nhựa Bình Minh – Việt Nam.

                                                                                                                                                                                                            Tổng hợp: Rita Nguyễn 

                                                                                                                                                                                                            Thiết kế đồ họa: Lê Hải