Tag: phân loại nhựa

Posted on: August 6, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

Infographic: Cách phân loại nhựa

INFOGRAPHIC: CÁCH PHÂN LOẠI NHỰA *Vui lòng kiểm tra biểu tượng loại nhựa trên mỗi sản phẩm khi sử dụng vì sự an toàn và bảo vệ môi sinh!  * Nơi có thể nhìn thấy biểu tượng tam giác có chứa số (nhằm chỉ loại nhựa) thường nằm ở mặt dưới của sản phẩm nhựa.  * Nguồn tư liệu:        Bài viết “Bảy loại nhựa”, trường Đại học Mở – Liên hiệp Anh,        Bài viết “Bảy loại nhựa bạn cần biết”, công ty Waste4change – Indonesia,        Bài viết “Phân biệt nhựa tốt,…